Więcej o: Informacja

Informacja

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
(Dz.U. poz. 2185), dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”). Czytaj więcej “Informacja”

Więcej o: Informacja

Informacja

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
(Dz.U. poz. 2185), dokonana została nowelizacja ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej „ustawą ooś”).
Konsekwencją wprowadzenia zmian w ww. ustawie, było dodanie w art. 73: Czytaj więcej “Informacja”

Więcej o: Informacja

Informacja

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lublińcu zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się na kursy i szkolenia prowadzone przez  Ośrodek, szczegóły informacji do pobrania poniżej.

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi:

W wodociągu sieciowym Lisów

W wodociągu sieciowym Herby

Więcej o: Informacja

Informacja

W dniach od 13 do 31 stycznia br. na terenie województwa zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy.

Pobierz plik informacji

Więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie wojewody śląskiego w sprawie podjętej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu na rzecz inwestora PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, na odcinku Kalina – Rusiec Łódzki.

Pobierz obwieszczenie

Więcej o: Informacja

Informacja

Biuro Śląskiej Izby Rolniczej w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Lublinieckiego p. Romana Pielorza, zaprasza na szkolenie dla rolników z terenu powiatu lublinieckiego na temat uboju zwierząt, które odbędzie się w dniu 18.01.2023 r.

Pobierz plik informacji

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

GMINA HERBY

ul.Lubliniecka 33, 42-284 Herby

zawiadamia,

że w dniu:  18.01.2023r.  od godziny 08:00 do godziny 14.00

z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody
w miejscowości: Herby ul. Któtka, Pietrzaki uL. Wczasowa, Słoneczna, Fiołkowa, Konwaliowa, Różana, Letniskowa, Narcyzowa

Za zaistniałą sytuację – przepraszamy.

Więcej o: Informacja

Informacja

Z uwagi na liczne ogniska grypy ptaków HPAIH5N1 w Polsce w tym na terenie woj. śląskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu zwraca się z prośbą o zapoznanie się wszystkich hodowców drobiu z zasadami odnośnie bioasekuracji drobiu. Szczegółowe informacje do pobrania w poniższym linku.

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

W związku z wystąpieniem ogniska amerykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie woj. śląskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu przypomina obowiązujące zasady bioasekuracji. Informacje do pobrania w poniższym linku.

 

Pobierz plik informacji