Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap I

Znaki funduszy Unii Europejskiej

 

 

Tytuł projektu: Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby
Wartość całkowita projektu: 1 645 196,35
Wartość dofinansowania: 1 252 926,50
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie/poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w obrębie 89 budynków na terenie gminy Herby.
Inwestycja realizowana będzie w następujących miejscowościach:
– Chwostek,
– Hadra,
– Herby,
– Kalina,
– Lisów,
– Łebki,
– Mochała,
– Olszyna,
– Otrzęsie,
– Pietrzaki.
W projekcie przewidziane będą instalacje fotowoltaiczne, których głównym przeznaczeniem będzie wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby gospodarstw domowych.
Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie gmina Herby.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.
Cele projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w obrębie budynków na terenie Gminy Herby, wzrost komfortu życia w budynkach na terenie gminy oraz wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez Gminę problemów związanych z ochroną środowiska.
Planowane efekty 1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 89 szt.
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,29784 Mwe
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 192,06700  tony równoważnika CO2
Termin realizacji: 22.12.2016 r. – 19.10.2018 r.
Linki:

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/780549/

http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/

http://www.old.subregioncentralny.pl/projekty-zit/1517.html

 

 

Galeria: