Modernizacja PSZOK-u w Herbach

 

Tytuł Projektu: “Modernizacja PSZOK-u w Herbach”

Wartość całkowita projektu:  358 916,78 zł

Wartość dofinansowania:  221 000,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”

Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami”

Poddziałanie 5.2.1 „Gospodarka odpadami – ZIT”

Opis projektu: Inwestycja obejmuje modernizację PSZOK-u w Herbach wraz z wyposażeniem.

Zakres prac budowlanych obejmuje: budowę drogi wewnętrznej – 493,5m2, budowę nawierzchni utwardzonej pod kontenery wraz z drogą manewrową – 410,4m2, pobocze utwardzone – 158,0m2, ustawienie obrzeży betonowych – 93 mb, ustawienie krawężnika 15x22x100 – 41 mb, ustawienie krawężnika 15x30x100 – 6 mb, humusowanie – 1190m2, rury ochronne dwudzielne PEHD 110 -103 mb.

Projekt zakłada również zakup elementów wyposażenia PSZOK-u (dwóch kontenerów KP-7, dwóch kontenerów KP-5, jednego rębaka spalinowego o mocy min. 30-40 (diesel) o średnicy min. 15cm, jedną wagę samochodową 50/60 ton z legalizacją, jedną wagę magazynową z legalizacją).

W ramach projektu zostanie przeprowadzona również kampania edukacyjno-informacyjna.

Właścicielem zmodernizowanej infrastruktury będzie gmina Herby

Cele projektu:  Zwiększony udział unieszkodliwianych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych na terenie Gminy Herby.

Planowane efekty:

Efekty środowiskowe: – Zmniejszenie zanieczyszczenia – Recykling odpadów;  Oszczędność zasobów: uniknięcie wywozu odpadów na składowisko; Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska (eliminacja „dzikich wysypisk” i nielegalnego spalania odpadów w gospodarstwach domowych).

Efekty społeczne:  Wzrost świadomości ekologicznej; Oszczędność zasobów: uniknięcie wywozu odpadów na składowisko; Ochrona zdrowia – Stworzenie dla mieszkańców gminy możliwości nieodpłatnego pozbywania się nietypowych i problematycznych odpadów; Poprawa czystości na terenie gminy.

Efekty ekonomiczne:  Recykling odpadów – Oszczędność zasobów: uniknięcie wywozu odpadów na składowisko (zmniejszenie kosztów transportu) ; Ochrona zdrowia (uniknięcie kosztów leczenia)

Termin realizacji: 30.03.2021r. – 31.12.2021r.

Linki: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1384467/

        http://www.old.subregioncentralny.pl/projekty-zit/2058.html

        https://rpo.slaskie.pl/mapa/#/

 

 

 

KONKURSY EKOLOGICZNE POD PATRONATEM WÓJTA GMINY HERBY