e-Faktura

Informujemy, że od dnia 4 LISTOPADA 2019 r. wprowadziliśmy możliwość przesyłania  faktur za zużytą wodę i odprowadzane ścieki komunalne oraz pozostałych usług świadczonych przez Gminę  Herby bezpośrednio drogą elektroniczną.

W tym celu udostępniony został adres mailowy przeznaczony tylko do wymiany informacji związanych z gospodarką wodno – ściekową  i fakturowaniem pozostałych  usług tj: oplaty.komunalne@herby.pl

W celu aktywacji usługi “e-faktura” należy:

  • złożyć w formie pisemnej (do siedziby Urzędu Gminy) prawidłowo wypełniony formularz “Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną” stanowiący zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. (załącznik nr 1)
  • osoby zainteresowane otrzymywaniem faktury za wodę i ścieki po złożeniu w/w oświadczenia proszone są  o przekazywanie  na adres oplaty.komunalne@herby.pl  wiadomości w treści wpisując  aktualny stan wodomierza (bądź wodomierzy),  dane kontrahenta oraz numer nabywcy.
  • po sprawdzeniu poprawności merytorycznej zawartych w wiadomości informacji, zostanie wystawiona oraz przesłana na zwrotny adres e-mailowy faktura za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.
  • osoby zainteresowane otrzymywaniem faktur za pozostałe usługi świadczone przez Gminę Herby proszone są o przekazanie na adres oplaty.komunalne@herby.pl  wiadomości  za jakie usługi chcą otrzymywać faktury elektroniczne.

Załączniki

  1. Zarządzenie
  2. Regulamin
  3. Załącznik nr 1 do regulaminu
  4. Załącznik nr 2 do regulaminu
  5. Załącznik nr 3 do regulaminu
  6. Zgoda na powiadamianie SMS