Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze
Wartość całkowita projektu: 2 088 095,50
Wartość dofinansowania: 1 774 881,17
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie/poddziałanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratownictwa
Opis projektu: Przedmiotem projektu będzie wyposażenie OSP w gminach Herby i Kochanowice w sprzęt i pojazdy niezbędne do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. W efekcie 6 OSP (w tym 4 z KSRG) z Gminy Herby i 1 OSP (1 w KSRG) z Kochanowic zwiększy swój potencjał i możliwości działania w przypadku sytuacji kryzysowych w obrębie województwa śląskiego i opolskiego.
Projekt będzie realizowany w porozumieniu gmin Herby i Kochanowice, które dzięki sąsiedztwu i lokalizacji w obrębie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą będą wspólnie chronić tereny cenne przyrodniczo i kulturowo oraz przeciwdziałać i usuwać skutki klęsk żywiołowych.
Cele projektu: Poprawa funkcjonowania i wzmocnienie potencjału jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu gmin Herby i Kochanowice do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych poprzez poprawę wyposażenia jednostek OSP, wzrost liczby akcji, w których biorą one udział, zwiększenie mobilności i gotowości do działania, lepsze dostosowanie wyposażenia do specyfiki terenu i występowania klęsk żywiołowych (pożary, podtopienia, tornada) oraz zwiększenie zdolności do usuwania ich skutków realizowanych na granicy województw śląskiego i opolskiego.
Termin realizacji: 2017-05-01          2019-06-30
Linki: http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/