Ogólna charakterystyka gminy

Historia gminy Herby

Osadnictwo na terenie gminy Herby było początkowo związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych – przede wszystkim lasów, później natomiast wybudowanie linii kolejowej Częstochowa-Lubliniec i Śląsk-Porty wpłynęło na dalszy rozwój Herb.

Gmina Herby leży na historycznej granicy Małopolski i Śląska, która w latach 1815-1915 była granicą Imperium Rosyjskiego i Królestwa Prus (Rzeszy Niemieckiej). Stąd też, w pierwszych latach XX wieku, rozwijającej się osadzie nadano nazwę Herby. Krańce terytoriów należących do zaborców oznaczane były godłami państwowymi, dlatego też nazwa osady znalazła swoje źródło w oznaczeniach herbowych zaborców: Herby Ruskie później Herby Polskie oraz Herby Pruskie później Herby Śląskie. Na granicy zaborów istniało tu przejście graniczne, po 1887 roku pierwsze budynki celne zastąpiły drewnianą gospodę graniczną.

Na początku XX wieku wybudowano mieszkania dla celników, po obu stronach granicy wybudowano dworce kolejowe, których budynki zachowały się do dzisiaj. Dawny rosyjski dworzec kolejowy to obecnie budynek mieszkalny, natomiast dworzec pruski, to obecny dworzec Herby Stare.

W latach 1958-1972 Herby miały status osiedla. W roku 1973 uzyskały status gminy, natomiast w obecnym kształcie gmina Herby istnieje od 1 stycznia 1993 roku[2] po odłączeniu terenów obecnej Gminy Boronów.

 

Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Herby położona jest na północno – wschodnich krańcach Śląska w dorzeczu rzeki Liswarty. Zajmuje powierzchnię 87,8 km2 i jest jedną z 167 gmin województwa śląskiego. Gmina Herby zalicza się do gmin wiejskich o średniej liczbie mieszkańców. Według danych na 31 grudnia 2015 r. gminę zamieszkiwało 6778. Gęstość zaludnienia w Gminie wynosi 77 osób na km2, przy średniej krajowej wynoszącej 123 mieszkańca/1 km2 i wojewódzkiej 372 mieszkańca/1 km2.

Pod względem geograficznym gmina położona jest na Wyżynie Woźnicko – Wieluńskiej w obrębie 2 regionów: Obniżenia Liswarty i Progu Herbskiego. Główną rzeką gminy jest Liswarta, należąca do zlewni Warty. Gmina Herby należy do najbardziej zalesionych gmin w regionie – ponad 70% jej powierzchni zajmują lasy. W większości są to sztuczne monokultury sosnowe lub sosnowe z małą domieszką innych gatunków, głównie dębu, brzozy, modrzewia i świerka. Cała gmina położona jest na terenie Parku Krajobrazowego “Lasy nad Górną Liswartą”, który został ustanowiony na mocy Rozporządzenia nr 28/98 wojewody Częstochowskiego z dnia 21 grudnia 1998 r.

 

 

Infrastruktura techniczna

Gmina Herby posiada dogodne połączenia komunikacyjne. Przez Herby przebiega szlak kolejowy Śląsk – Porty ze stacją w Herbach Nowych oraz linia kolejowa Lubliniec – Częstochowa ze stacją w Herbach Starych.

Szkielet drogowego układu komunikacyjnego gminy stanowią: droga krajowa nr 46 Częstochowa – Opole oraz droga wojewódzka nr 905 Herby – Piasek. Są to drogi jednojezdniowe, na dużych odcinkach przebiegające pośród zabudowy.

Od 1990 roku rozpoczął się rozwój infrastruktury technicznej. Aktualnie:

 1. stopień zwodociągowania gminy – prawie 100%. Długość sieci wynosi 67 km.
 2. woda pitna pobierana jest z ujęć wody w Herbach i Lisowie. W Herbach znajduje się również stacja uzdatniania wody,
 3. długość sieci kanalizacyjnej wynosi aktualnie 95,35 km. W chwili obecnej Gmina Herby licząca ogółem 6930 mieszkańców ma 6888 użytkowników kanalizacji, którzy stanowią 99,4% populacji gminy.
 4. na terenie gminy znajdują się 2 oczyszczalnie ścieków: w Herbach przy ul. Orzeszkowej i w Lisowie przy ul. Leśnej,

W roku 2007 przez Gminę Herby został przeprowadzony główny gazociąg wysokociśnieniowy a w  roku 2014-2015  rozprowadzono gazociąg w miejscowości Herby.

 

 

Otoczenie gospodarcze

Gmina Herby ma charakter przemysłowo – rolniczy. Przemysł zlokalizowany jest w większości w Herbach oraz Lisowie. Do głównych zakładów należą:

 • CMC Poland Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie dawna “Scrapena” S.A., Herby – skup i przerób złomu, recykling samochodów,
 • YAWAL S.A., Herby – produkcja konstrukcji metalowych (profile aluminiowe), produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.
 • Bruk Spółka z o. o., Lisów – produkcja wyrobów z betonu,
 • Zakłady Metalowe “KOZAMEX”, Zakład Pracy Chronionej, Lisów – ślusarstwo produkcyjne,
 • Alpha Technology Sp.zo.o.  Herby – obróbka metali i nakładanie powłok na metale (galwanizernia).
 • “Joker”, Herby – produkcja i przetwórstwo owoców i warzyw,
 • FILIGRAN  S.A.- wytwarzanie kratownic stalowych, stali zimnowalcowanej w kręgach,
 • Zakład Powłok Galwanicznych “GALWAH” Kulej i Wspólnicy Sp. J., Pietrzaki – obróbka metali i nakładanie powłok na metale (galwanizernia),
 • Nadleśnictwo Herby, – gospodarka leśna.
 • Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska”, Herby – produkcja chleba, sprzedaż detaliczna żywności,
 • Zakład Karny, Herby,
 • Bank Spółdzielczy oddział w Herbach, ul. Lubliniecka 40

Rolnictwo na terenie gminy Herby oparte jest na gospodarstwach indywidualnych. Gospodarstwa rolne są małe, w przeważającej mierze od 2 – 5 ha na glebach V i VI klasy.