Dokumenty do pobrania

Referat Organizacyjny

 

L.p. Nazwa sprawy Druk
1.

Wniosek o przyznanie stypendium

+ Oświadczenie dot. PUP

+ Oświadczenie dot. zatrudnienia

+ Oświadczenie o dochodzie

+ O świadczenie – ha przeliczeniowe

Obowiązek informacyjny (RODO)

Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
2. Zgłoszenie ucznia Pobierz dokument pobierz
3. Wniosek o dofinansowanie kosztów  Pobierz dokument pobierz
4. Oświadczenie rzemieślnik Pobierz dokument pobierz
5. Oświadczenie dotyczy spółek Pobierz dokument pobierz
6. Oświadczenie art. 75KPA rzemieślnik- spółki Pobierz dokument pobierz
7. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Pobierz dokument pobierz
8. Oświadczenie wspólnika – spółka cywilna Pobierz dokument pobierz
9. Oświadczenie o kosztach i pomocy OHP po 1.07.2014 r Pobierz dokument pobierz
10. Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis-2 Pobierz dokument pobierz
11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz dokument pobierz
12. Objaśnienie do tabeli D – formularz informacji składanej przez pracodawcę Pobierz dokument pobierz
13. Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pobierz dokument pobierz

 

Referat Finansowy

UWAGA:
Wzory formularzy podatkowych (w tym również aktywne pliki PDF) można pobrać również na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

L.p. Nazwa sprawy Druk
Osoby fizyczne
1.

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (IN-1)

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (ZIN-1)

ZAŁĄCZNIK nr 2 DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (ZIN-2)

ZAŁĄCZNIK nr 3 DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (ZIN-3)

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

2.

INFORMACJA O LASACH (IL-1)

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO INFORMACJI O LASACH (ZIL-1)

ZAŁĄCZNIK nr 2 DO INFORMACJI O LASACH (ZIL-2)

ZAŁĄCZNIK nr 3 DO INFORMACJI O LASACH (ZIL-3)

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

3.

INFORMACJA O GRUNTACH (IR-1)

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO INFORMACJI O GRUNTACH (ZIR-1)

ZAŁĄCZNIK nr 2 DO INFORMACJI O GRUNTACH (ZIR-2)

ZAŁĄCZNIK nr 3 DO INFORMACJI O GRUNTACH (ZIR-3)

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

Osoby prawne
4.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1)

ZAŁACZNIK nr 1 DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (ZDN-1)

ZAŁACZNIK nr 2 DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (ZDN-2)

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

5.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1)

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY (ZDL-1)

ZAŁĄCZNIK nr 2 DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY (ZDL-2)

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

6.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1)

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY (ZDR-1)

ZAŁĄCZNIK nr 2 DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY (ZDR-2)

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

7.

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

Pobierz dokument pobierz

Pobierz dokument pobierz

8.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

 

Pobierz dokument pobierz

 

 

 

Referat Spraw Obywatelskich i USC

 

a) ewidencja ludności

 

L.p. Nazwa sprawy Druk
1. Pełnomocnictwo do czynności meldunkowych Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
2. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności Pobierz dokument pobierz
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
4. Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
5. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz

 

b) dowody osobiste

 

L.p. Nazwa sprawy Druk

1.

Wniosek o udostepnienie danych z rejestru dowodów osobistych Pobierz dokument pobierz

 

c) Ewidencja działalności gospodarczej

Aktualne druki formularzy dotyczących działalności gospodarczej znajdą Państwo na stronie CEIDG.

 

 

d) Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

 

L.p. Nazwa sprawy Druk
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz

 

e) organizacja imprez

 

L.p. Nazwa sprawy Druk
1. Zgłoszenie imprezy artystycznej, rozrywkowej Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz

 

f) opieka nad zwierzętami

 

L.p. Nazwa sprawy Druk
1. Zgłoszenie bezdomnego psa Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz

 

g) Urząd Stanu Cywilnego

 

L.p. Nazwa sprawy Druk
1. Pełnomocnictwo Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
2. Wniosek o odtworzenie aktu małżenstwa Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
3. Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
4. Wniosek o odtworzenie aktu zgonu Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
5. Wniosek o sprostowanie aktu Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
6. Wniosek o transkrypcję aktu małżenstwa Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
7. Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
8. Wniosek o transkrypcję aktu zgonu Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
9. Wniosek o uzupełnienie aktu Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
10. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
11. Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
12. Wpisanie rozwodu zagranicznego dot. państw UE Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
13. Wpisanie rozwodu zagranicznego państw nie należących do UE na zasadach wzajemności Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
14. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Pobierz dokument pobierz

 

 

Samodzielne stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami

 

L.p. Nazwa sprawy Druk
1. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości Pobierz dokument pobierz
2. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości Pobierz dokument pobierz
3. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego Pobierz dokument pobierz
4. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Pobierz dokument pobierz
5. Wniosek o wydzierżawienie / wynajęcie nieruchomości Pobierz dokument pobierz

 

 

Samodzielne stanowisko ds ochrony środowiska rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa

 

L.p. Nazwa sprawy Druk
1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew (dla osób fizycznych) Pobierz dokument pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/drzew (dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Pobierz dokument pobierz
Wniosek o wydanie protokołu z oględzin Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pobierz dokument pobierz

 

 

Samodzielne stanowisko ds planowania przestrzennego i gospodarki odpadami

 

L.p. Nazwa sprawy Druk
1. Wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Pobierz dokument pobierz
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego MPZP Pobierz dokument pobierz
3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz dokument pobierz
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia z informacją czy działka znajduje się w strefie obszaru rewitalizacji Pobierz dokument pobierz

 

 

Samodzielne stanowisko do spraw gospodarki komunalnej

 

L.p. Nazwa sprawy Druk
1. Wniosek o zainstalowanie podlicznika do wodomierza głównego Pobierz dokumentpobierz
2. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej Pobierz dokumentpobierz
3. Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody/dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków/odprowadzanie ścieków Pobierz dokumentpobierz
4. Protokół końcowy z odbioru technicznego przyłącza wodno – kanalizacyjnego Pobierz dokumentpobierz
5. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Pobierz dokument pobierz

 

 

Inne

 

L.p. Nazwa sprawy Druk
1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi – becikowe gminne Pobierz dokument pobierz
2. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego + załącznik nr 3 do wniosku Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
3. Wniosek o udostępnieniu informacji publicznej Pobierz dokument pobierz
4. Wniosek o wydanie Rp-7 Pobierz dokument pobierz

 

 

Program 500+

 

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

L.p. Nazwa sprawy Druk
1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Pobierz dokument pobierz
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze Pobierz dokument pobierz
3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Pobierz dokument pobierz
Pobierz dokument pobierz
4. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Pobierz dokument pobierz
5. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego Pobierz dokument pobierz
6. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Pobierz dokument pobierz

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Herby

https://herby.bipgmina.pl/sprawy