Ochrona danych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Urząd Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby
 2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036.
 3. Podstawą prawną stosowania monitoringu wizyjnego są przepisy ustawowe, m.in. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz  art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przetwarzanie odbywa się w celu:
  1. rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiekcie krytej pływalni oraz najbliższym otoczeniu krytej pływalni  Herby ul. Katowicka 6 – korytarz wejściowy basenu i niecka basenowa
  2. zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Gminy
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Herby przetwarzają dane osobowe celem realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących.
 5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych
  2. do ograniczenia przetwarzania
  3. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

  W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Herby dnia 2020-01-02