Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe

Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:
1. Służbę ostrzegawczą;
2. Ewakuację;
3. Przygotowanie i organizowanie schronów;
4. Obsługę środków zaciemnienia;
5. Ratownictwo;
6. Służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
7. Walkę z pożarami;
8. Wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
9. Odkażanie i inne podobne działania ochronne;
10. Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
11. Doraźną pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
12. Doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
13. Doraźne grzebanie zmarłych;
14. Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
15. Dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

Obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej polega na odbywaniu:

– służby w obronie cywilnej,
– przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej,
– szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności,
– wykonywaniu innych zadań przewidzianych w ustawie.

Art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

Kliknij: Bezpieczeństwo dzieci