Fundusze unijne

Projekty Gminy Herby planowane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego – RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Link do Subregionu Centralnego ZIT S.C.

 

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze
Wartość całkowita projektu: 1 865 993,37
Wartość dofinansowania: 1 586 094,36
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie/poddziałanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratownictwa
Opis projektu: Przedmiotem projektu będzie wyposażenie OSP w gminach Herby i Kochanowice w sprzęt i pojazdy niezbędne do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. W efekcie 6 OSP (w tym 4 z KSRG) z Gminy Herby i 1 OSP (1 w KSRG) z Kochanowic zwiększy swój potencjał i możliwości działania w przypadku sytuacji kryzysowych w obrębie województwa śląskiego i opolskiego.
Projekt będzie realizowany w porozumieniu gmin Herby i Kochanowice, które dzięki sąsiedztwu i lokalizacji w obrębie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą będą wspólnie chronić tereny cenne przyrodniczo i kulturowo oraz przeciwdziałać i usuwać skutki klęsk żywiołowych.
Cele projektu: Poprawa funkcjonowania i wzmocnienie potencjału jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu gmin Herby i Kochanowice do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych poprzez poprawę wyposażenia jednostek OSP, wzrost liczby akcji, w których biorą one udział, zwiększenie mobilności i gotowości do działania, lepsze dostosowanie wyposażenia do specyfiki terenu i występowania klęsk żywiołowych (pożary, podtopienia, tornada) oraz zwiększenie zdolności do usuwania ich skutków realizowanych na granicy województw śląskiego i opolskiego.
Termin realizacji: 2017-05-01          2019-06-30
Linki: http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/

 


 

 

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby
Wartość całkowita projektu: 6 415 511,75
Wartość dofinansowania: 5 438 703,28
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie/poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT
Opis projektu: W gminie Herby inwestycja obejmuje miejscowości Lisów, Chwostek, Herby i Pietrzaki. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obrębie drogi krajowej nr 46 (od zachodniej do wschodniej granicy gminy Herby), ul. Koszęcińskiej. Obszar inwestycji cechuje się występowaniem głównie niskiej zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych, terenów niezagospodarowanych oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, a także w obrębie centrów miejscowości zabudowy wielomieszkaniowej, usługowohandlowej i użyteczności publicznej. Inwestycja obejmuje głównie budowę i przebudowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszorowerowych, a także budowę punktów przesiadkowych i ich wyposażenie oraz przebudowę i budowę układu komunikacyjnego w miejscowości Herby wraz z budową parkingu typu „Bike&Ride”. Planowana do wykonania inwestycja obejmuje część pierwszego etapu opisanego PFU tj. od centrum przesiadkowego w Herbach ul. Dworcowa do miejscowości Lisów ul. Poprzeczna – łącznie 5,85 km drogi rowerowej.
Cele projektu: Podniesienie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców dojeżdżających do centrum przesiadkowego na rowerach, zwiększenie komfortu podróży poprzez wygodną formę wyboru środka lokomocji oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy.
Termin realizacji: 2017-02-21          2019-06-30
Linki: http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/1602.html
http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7301685

 

 


 

 

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego

Wartość całego projektu

  • Etap I: 6 415 511,75 zł
  • Etap II: 3 090 130,00 zł

Dofinansowanie

  • Etap I: 5 438 703,28 zł
  • Etap II: 2 617 345,50 zł

 

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje głównie budowę i przebudowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, a także budowę punktów przesiadkowych i ich wyposażenie oraz przebudowę i budowę układu komunikacyjnego w miejscowości Herby i Lisów wraz z budową parkingu typu „Bike&Ride”

Linki:
NABORY – poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/

http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit.html

 

 


 

Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby

Tytuł projektu: Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby
Wartość całkowita projektu: 1 645 196,35
Wartość dofinansowania: 1 252 926,50
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie/poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w obrębie 89 budynków na terenie gminy Herby.
Inwestycja realizowana będzie w następujących miejscowościach:
– Chwostek,
– Hadra,
– Herby,
– Kalina,
– Lisów,
– Łebki,
– Mochała,
– Olszyna,
– Otrzęsie,
– Pietrzaki.
W projekcie przewidziane będą instalacje fotowoltaiczne, których głównym przeznaczeniem będzie wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby gospodarstw domowych.
Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie gmina Herby.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.
Cele projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w obrębie budynków na terenie Gminy Herby, wzrost komfortu życia w budynkach na terenie gminy oraz wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez Gminę problemów związanych z ochroną środowiska.
Planowane efekty 1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 89 szt.
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,29784 Mwe
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 192,06700  tony równoważnika CO2
Termin realizacji: 2016-12-22 – 2018-09-28
Linki: http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/1517.html
http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/

 

Galeria:

 


 

Tytuł Projektu: “Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II”

 

Wartość całkowita projektu: 3 090 130,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 617 345,50 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”

Poddziałanie 4.5.1. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”

Opis projektu: W gminie Herby inwestycja obejmuje miejscowości Lisów i Chwostek. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obrębie drogi krajowej nr 46 w miejscowości Lisów, następnie skręt w drogę powiatową nr 2325S ul. Koszęcińska i Gustawa Morcinka. Projekt tym samym obejmuje głównie budowę drogi rowerowej dł. ok 1200 mb wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 46, wzdłuż drogi powiatowej 2325S o długości ok. 2200 mb, od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 w miejscowości Lisów do miejscowości Chwostek. Obszar inwestycji cechuje się występowaniem głównie niskiej zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych, terenów niezagospodarowanych oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, a także w obrębie centrów miejscowości zabudowy wielomieszkaniowej, usługowo- handlowej i użyteczności publicznej. Inwestycja obejmuje głównie budowę drogi rowerowej, a także budowę punktów przesiadkowych i ich wyposażenie wraz z budową parkingu typu Parkuj i jedź w miejscowości Lisów.

Cele projektu:  Celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji na terenie Gminy Herby poprzez modernizację publicznego system transportowego.

Planowane efekty: W ramach wnioskowanego projektu zbudowanych zostanie 3,4 km dróg rowerowych, a także zbudowany zostanie punkt przesiadkowy z 20 miejscami na rowery oraz 11 miejscami parkingowymi dla samochodów w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 10 październik 2017 – 30 czerwiec 2020

Linki: http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/projects/14929

 

Galeria: