Fundusze unijne

Projekty Gminy Herby planowane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego – RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Link do Subregionu Centralnego ZIT S.C.

 

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze
Wartość całkowita projektu: 2 088 095,50
Wartość dofinansowania: 1 774 881,17
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie/poddziałanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratownictwa
Opis projektu: Przedmiotem projektu będzie wyposażenie OSP w gminach Herby i Kochanowice w sprzęt i pojazdy niezbędne do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. W efekcie 6 OSP (w tym 4 z KSRG) z Gminy Herby i 1 OSP (1 w KSRG) z Kochanowic zwiększy swój potencjał i możliwości działania w przypadku sytuacji kryzysowych w obrębie województwa śląskiego i opolskiego.
Projekt będzie realizowany w porozumieniu gmin Herby i Kochanowice, które dzięki sąsiedztwu i lokalizacji w obrębie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą będą wspólnie chronić tereny cenne przyrodniczo i kulturowo oraz przeciwdziałać i usuwać skutki klęsk żywiołowych.
Cele projektu: Poprawa funkcjonowania i wzmocnienie potencjału jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu gmin Herby i Kochanowice do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych poprzez poprawę wyposażenia jednostek OSP, wzrost liczby akcji, w których biorą one udział, zwiększenie mobilności i gotowości do działania, lepsze dostosowanie wyposażenia do specyfiki terenu i występowania klęsk żywiołowych (pożary, podtopienia, tornada) oraz zwiększenie zdolności do usuwania ich skutków realizowanych na granicy województw śląskiego i opolskiego.
Termin realizacji: 2017-05-01          2019-06-30
Linki: http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/

 


 

 

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II
Wartość całkowita projektu: 3 500 753,62
Wartość dofinansowania: 2 966 375,58
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT
Opis projektu: W gminie Herby inwestycja obejmuje miejscowości Lisów i Chwostek. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obrębie drogi krajowej nr 46 w miejscowości Lisów, następnie skręt w drogę powiatową nr 2325S ul. Koszęcińska i Gustawa Morcinka. Projekt tym samym obejmuje głównie budowę drogi rowerowej dł. ok 1200 mb wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 46, wzdłuż drogi powiatowej 2325S o długości ok. 2200 mb, od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 w miejscowości Lisów do miejscowości Chwostek. Obszar inwestycji cechuje się występowaniem głównie niskiej zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych, terenów niezagospodarowanych oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, a także w obrębie centrów miejscowości zabudowy wielomieszkaniowej, usługowo- handlowej i użyteczności publicznej. Inwestycja obejmuje głównie budowę drogi rowerowej, a także budowę punktów przesiadkowych i ich wyposażenie wraz z budową parkingu typu Parkuj i jedź w miejscowości Lisów.
Cele projektu: Celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji na terenie Gminy Herby poprzez modernizację publicznego system transportowego.
Planowane efekty: W ramach wnioskowanego projektu zbudowanych zostanie 3,4 km dróg rowerowych, a także zbudowany zostanie punkt przesiadkowy z 20 miejscami na rowery oraz 11 miejscami parkingowymi dla samochodów w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.
Termin realizacji: 10 październik 2017 – 30 czerwiec 2020
Linki: http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/1602.html
http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7301685

 

 


 

 

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego

Wartość całego projektu

  • Etap I: 6 811 340,08 zł
  • Etap II: 3 500 753,62

Dofinansowanie

  • Etap I: 5 775 157,36 zł
  • Etap II: 2 996 375,58 zł

 

 

 


 

Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby

Tytuł projektu: Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby
Wartość całkowita projektu: 1 645 196,35
Wartość dofinansowania: 1 252 926,50
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie/poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w obrębie 89 budynków na terenie gminy Herby.
Inwestycja realizowana będzie w następujących miejscowościach:
– Chwostek,
– Hadra,
– Herby,
– Kalina,
– Lisów,
– Łebki,
– Mochała,
– Olszyna,
– Otrzęsie,
– Pietrzaki.
W projekcie przewidziane będą instalacje fotowoltaiczne, których głównym przeznaczeniem będzie wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby gospodarstw domowych.
Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie gmina Herby.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.
Cele projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w obrębie budynków na terenie Gminy Herby, wzrost komfortu życia w budynkach na terenie gminy oraz wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez Gminę problemów związanych z ochroną środowiska.
Planowane efekty 1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 89 szt.
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,29784 Mwe
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 192,06700  tony równoważnika CO2
Termin realizacji: 2016-12-22 – 2018-09-28
Linki: http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/1517.html
http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/

 

Galeria:

 


 

Tytuł Projektu: “Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II”

 

Wartość całkowita projektu: 3 090 130,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 617 345,50 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”

Poddziałanie 4.5.1. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”

Opis projektu: W gminie Herby inwestycja obejmuje miejscowości Lisów i Chwostek. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obrębie drogi krajowej nr 46 w miejscowości Lisów, następnie skręt w drogę powiatową nr 2325S ul. Koszęcińska i Gustawa Morcinka. Projekt tym samym obejmuje głównie budowę drogi rowerowej dł. ok 1200 mb wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 46, wzdłuż drogi powiatowej 2325S o długości ok. 2200 mb, od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 w miejscowości Lisów do miejscowości Chwostek. Obszar inwestycji cechuje się występowaniem głównie niskiej zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych, terenów niezagospodarowanych oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, a także w obrębie centrów miejscowości zabudowy wielomieszkaniowej, usługowo- handlowej i użyteczności publicznej. Inwestycja obejmuje głównie budowę drogi rowerowej, a także budowę punktów przesiadkowych i ich wyposażenie wraz z budową parkingu typu Parkuj i jedź w miejscowości Lisów.

Cele projektu:  Celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji na terenie Gminy Herby poprzez modernizację publicznego system transportowego.

Planowane efekty: W ramach wnioskowanego projektu zbudowanych zostanie 3,4 km dróg rowerowych, a także zbudowany zostanie punkt przesiadkowy z 20 miejscami na rowery oraz 11 miejscami parkingowymi dla samochodów w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 10 październik 2017 – 30 czerwiec 2020

Linki: http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/projects/14929

 

Galeria: