Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Herby zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://herby.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2024-03-22

Treści lub funkcje niedostępne:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • większość wiadomości została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w związku z czym zamieszczone na stronie informacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:
Wyłączenia ustawowe obejmują:

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo – graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,
 • mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportale, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo,
 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego:
  1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

(powód: Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności.
Ze względu na liczebność opublikowanych wiadomości i nadmierne obciążenie dla naszej jednostki, nie jesteśmy w stanie z przyczyn technicznych poprawić dostępności załączników w formacie PDF z ostatnich kilku lat.)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Mariola Pyrkosz Koordynator do spraw dostępności, adres e-mail: gmina@herby.pl, telefon: 34 3574-101.

Informacja zwrotna

Urząd Gminy Herby
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
tel. 34 357 41 00
34 357 41 01
fax: 34 357 41 05
e-mail: gmina@herby.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /39k65ipxx3/skrytka

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać pisemnie za pośrednictwem skrzynki pocztowej gmina@herby.pl lub na podany wyżej adres Urzędu Gminy w Herbach.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz wskazanie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18. pkt. 7 Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych, i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do Urzędu Gminy w Herbach w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Przy budynku Urzędu Gminy wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Przy drzwiach głównych do budynku zamontowano dzwonek przywołujący.

Dostosowanie korytarzy

brak

Dostosowanie schodów

brak

Dostosowanie wind

brak

Dostępność pochylni

brak

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

Na parkingu przed Urzędem Gminy zostało wyznaczone i oznakowane 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Prawo wstępu z psem asystującym

brak przeszkód

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny tłumacz języka migowego pierwszego kontaktu z Urzędem Gminy Herby.
W budynku brak oznaczeń w alfabecie Brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017, poz. 1824 t.j.) Wójt Gminy Herby informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Dodatkowe informacje

Strona została technicznie dostosowana do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Jako redaktorzy staramy się pamiętać, aby:

 • dodając materiał wideo zapewnić dodatkową audiodeskrypcję (Wymaganie: 1.2.5)
 • dodając grafikę zapewnić jej kontrast w stosunku 3:1 między sąsiadującymi kolorami (Wymaganie: 1.4.11)
 • unikać zmian wielkości czcionki oraz wklejać treści pozbywając się styli narzuconych z edytorów treści poprzez narzędzie wklej z Worda lub wklej jako zwykły tekst (Wymaganie: 1.4.12)