Aktualności

Więcej o: Informacja

Informacja

Informuje się wszystkich odbiorców wody i odprowadzających ścieki w Gminie Herby, że z dniem 1 marca 2023r. Gmina wdraża nowy program w zakresie powiadomień sms dotyczących świadczenia w/w usług.

W związku z tym każdy odbiorca wody i odprowadzający ścieki z naszej gminy proszony jest o udostępnienie numeru telefonu, na który będą wysyłane wiadomości. Formularz zgody na kontakt telefoniczny do wypełnienia danych w tym zakresie dostępny jest na stronie Gminy, w Urzędzie Gminy Herby oraz u inkasenta.

Czytaj więcej “Informacja”

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Kryta pływalnia w Herbach przy ul. Katowickiej  nr 6 w dniu 25 marca  2023r. jest  czynna tylko do godziny 19:00.

Więcej o: Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

W związku z planowanym naborem do konkursu w ramach Programu Fundusze Europejskie
dla Śląskiego 2021-2027 w zakresie dofinansowań do montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, takich jak: instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła czy magazyn energii, Gmina Herby zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne dotyczące możliwości udziału w projekcie.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

  • 27 marca o godzinie 17:00 w Remizie OSP Olszyna
  • 27 marca o godzinie 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Herbach
  • 3 kwietnia o godzinie 17:00 w Remizie OSP Hadra
  • 3 kwietnia o godzinie 19:00 w Remizie OSP Lisów

Czytaj więcej “Zaproszenie na spotkanie informacyjne”

Więcej o: Zaproszenie do udziału w ankiecie

Zaproszenie do udziału w ankiecie

 

W związku z pojawieniem się informacji o planowanych naborach do konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w zakresie dofinansowań instalacji OZE Gmina Herby przeprowadza ankietę sondującą zainteresowanie mieszkańców udziałem w ww. konkursach.

Celem ankiety jest określenie czy są Państwo zainteresowani ewentualnym montażem proponowanych źródeł odnawialnej energii, tj. instalacją fotowoltaiczną, instalacją fotowoltaiczną z magazynem energii, pompą ciepła bądź pompą ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Niniejsza ankieta nie jest deklaracją udziału w projekcie! Służy jedynie sondowaniu zainteresowania mieszkańców.

Planowana wysokość dofinansowania to ok. 70-85 % kosztów kwalifikowanych, jednakże ze względu na brak szczegółowych wytycznych dokładny poziom dofinansowania będzie znany po ogłoszeniu regulaminu konkursu.

Poniżej zamieszczamy druk ankiety do pobrania:

Każda zainteresowana osoba może złożyć niniejszą ankietę w terminie do 10 marca 2023 r. w wersji papierowej – w Urzędzie Gminy Herby – pokój nr 6, oraz w wersji elektronicznej – na adres mailowy: srodki.zewnetrzne@herby.pl  Ankietę można również pobrać w Urzędzie Gminy Herby – pokój nr 6.

Więcej o: Czyste powietrze

Czyste powietrze

 Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że w ramach Programu Czyste Powietrze, gmina Herby pilotażowo uruchamia Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, który będzie zlokalizowany w budynku GOK  ul. Lubliniecka 31, Herby, czynny w miesiącu marcu br. w czwartki tj. w dniach: 09, 16, 23 i 30    w godz. od 10.30 do 16.30. Więcej informacji na stronie gminy Herby www.herby.pl w zakładce czyste powietrze.

Więcej o: Informacja

Informacja

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
(Dz.U. poz. 2185), dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”). Czytaj więcej “Informacja”

Więcej o: Informacja

Informacja

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
(Dz.U. poz. 2185), dokonana została nowelizacja ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej „ustawą ooś”).
Konsekwencją wprowadzenia zmian w ww. ustawie, było dodanie w art. 73: Czytaj więcej “Informacja”

Więcej o: Informacja

Informacja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi:

W wodociągu sieciowym Lisów

W wodociągu sieciowym Herby