Więcej o: Informacja

Informacja

Na mocy porozumienia pomiędzy Kancelarią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a Lasami Państwowymi w dniach 29-30 września przeprowadzona zostanie akcja społeczna pod nazwą #sadziMy, Szczegóły informacji w pliku do pobrania poniżej.

 

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

 

Zmiana godzin pracy kasy Urzędu Gminy w Herbach od 19 września 2022 roku

Kasa Urzędu Gminy w Herbach czynna w godzinach:

Poniedziałek          730   –   1430

Wtorek                   730   –   1430

Środa                     730   –   1430

Czwartek                730   –   1430

Piątek                     730   –   1400

Więcej o: Informacja

Informacja

Gmina Herby informuje, że od dnia 12.09.2022r. (poniedziałek) zostanie rozpoczęta przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Norwida w miejscowości Herby.
Za utrudnienia przepraszamy.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Herby zawiadamia o wyłożeniu do konsultacji społecznych dokumentu pn. „PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY HERBY W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE”.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby, w pokoju nr 13, w godzinach 10-14.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie. Wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres  gmina@herby.pl ), w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Herby.

 

Pobierz projekt dokumentu

Pobierz formularz zgłaszania uwag

Informacja

Pomoc materialna dla uczniów

 Informujemy, że w terminie do dnia 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałych na terenie gminy Herby.

Wnioski można pobrać w kancelarii Urzędu Gminy (pokój nr 8) lub ze strony internetowej www.herby.pl w zakładce informacje / dokumenty do pobrania. Do wniosku należy załączyć dokumenty świadczące o osiąganych dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (wykaz załączników znajduje się we wniosku).

Stypendium będą mogły otrzymać osoby, u których wysokość dochodu na jednego członka w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej nie przekroczył kwoty 600 zł netto.

W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Herby tel. (34) 3574 100 wew. 13 

Informacja

Wójt Gminy Herby zaprasza na Dożynki Gminne, które odbędą się w dniach 3-4 września 2022 na polanie Koła Łowieckiego ‘Sokół” przy ul. Karola Miarki w Chwostku.

 

Pobierz regulamin imprezy niemasowej

Więcej o: Informacja

Informacja

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska rozpoczęła prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. W dniu 24 sierpnia 2022 r. LGD odwiedzi Gminę Herby, aby przeprowadzić spotkanie konsultacyjne. Będzie ono poświęcone analizie  potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań. Spotkania te odbędą się w każdej z 16 gmin będących członkami Stowarzyszenia.

Na spotkanie już teraz serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego!

Opis procesu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027

Harmonogram spotkań

Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym tutaj.

Przed udziałem w spotkaniu zachęcamy do wypełnienia ankiety badającej potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności wobec LGD w nowym okresie programowania tutaj

 

Pobierz ulotkę

 

Więcej o: Informacja

Informacja

Dodatek węglowy

 Wniosek o dodatek węglowy można składać:

  • papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Herbach ul. Lubliniecka 33,      pokój nr 19
  • elektronicznie na adres skrzynki EPUAP: /39k65ipxx3/skrytka – wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z przepisami ustawy                            o świadczeniu usług drogą elektroniczną

      Druki wniosku można pobrać  w sekretariacie Urzędu Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33  lub  wydrukować ze strony internetowej www.herby.pl.

Wniosek składa się najpóźniej do dnia  30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wniosek o dodatek węglowy będzie rozpatrywała gmina, należy go kierować do Wójta Gminy Herby
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Pobierz druk wniosku o dodatek węglowy