Informacja

Gmina Herby informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (Dz.U.2019, poz. 1437) art. 9 ust. 1 zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu, ustawa przewiduje karę grzywny do 10 000 zł

Działając na podstawie przedmiotowej ustawy, Gmina Herby w najbliższym czasie rozpocznie regularne kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej rozpoczynając od miejscowości Herby ul. Reymonta
i ul. Konopnickiej.