Informacja o wynikach konsultacji społecznych

INFORMACJA o wynikach konsultacji projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opublikowane zostały w naszym Biuletynie Informacji Publicznej