Konkursy na stanowisko Dyrektora w ZPO Herby i ZPO w Lisowie

Od 1 września 2017 roku w zakresie funkcjonowania oświaty obowiązują nowe przepisy. Jak wiemy zlikwidowanie zostały gimnazja a szkoły podstawowe są szkołami ośmioklasowymi. Również niektóre zadania realizowane przez gminę w tym zakresie zostały uregulowane inaczej niż do tej pory jak np: powierzenie funkcji dyrektora szkoły. W dotychczas obowiązujących przepisach Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz po przedstawieniu wymaganych dokumentów mógł dyrektorowi pełniącemu funkcję przedłużyć na kolejne 5 lat stanowisko bez przeprowadzania konkursu. Warunek był jeden – pozytywna opinia Kuratora Oświaty. Od września 2017 r powołać na stanowisko dyrektora można jedynie osobę, która wygra konkurs mimo, że funkcję sprawuje już wiele lat.

W miesiącu marcu 2017 r wobec faktu, że dyrektorom ZPO w Herbach i ZPO w Lisowie z dniem 31 sierpnia 2018 r skończy się 5 letni okres powołania na stanowisko dyrektora Wójt Gminy zobowiązany był ogłosić konkurs. Konkurs przeprowadzono 29 marca 2018 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konkurs przeprowadziła komisja składająca się z przedstawicieli organu prowadzącego -3 osoby, organu sprawującego nadzór pedagogiczny – 3 osoby, rady pedagogicznej i rady rodziców po 2 osoby oraz po 1 przedstawicielu związków zawodowych działających w szkołach. Na konkurs oferty złożyły obecnie sprawujące funkcje dyrektorki p. Katarzyna Adamik w ZPO w Lisowie i p. Małgorzata Francik w ZPO w Herbach. Po przedstawieniu przez kandydatki wizji i koncepcji funkcjonowania placówek członkowie komisji konkursowej zadawali pytania, na które kandydaci musieli w sposób wyczerpujący i zadowalający udzielić odpowiedzi. Kandydatki wywiązały się z trudów konkursu bardzo dobrze. W wyniku tajnego głosowania członkowie komisji zdecydowali, że kandydatami na stanowiska dyrektorów są: w ZPO w Lisowie pani Katarzyna Adamik a w ZPO w Herbach pani Małgorzata Francik. Przewodnicząca Komisji Konkursowej całość dokumentacji z postępowania konkursowego przekazała Wójt Gminy, która w drodze zarządzenia powoła z dniem 1 września 2018 r na okres 5 lat p. Katarzynę Adamik na stanowisko dyrektora ZPO w Lisowie a p. Małgorzatę Francik na stanowisko dyrektora ZPO w Herbach.

Gratulujemy nowo wybranym dyrektorom oraz życzymy zdrowia, sił i wielu sukcesów w kierowaniu placówkami oświatowymi.