Więcej o: Informacja

Informacja

Gmina Herby informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (Dz.U.2019, poz. 1437) art. 9 ust. 1 zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu, ustawa przewiduje karę grzywny do 10 000 zł

Działając na podstawie przedmiotowej ustawy, Gmina Herby w najbliższym czasie rozpocznie regularne kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej rozpoczynając od miejscowości Herby ul. Reymonta
i ul. Konopnickiej.

Więcej o: Informacja

Informacja

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, iż została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
w III kwartale 2022 r.

 

Pobierz plik informacji

Więcej o:

Szanowni Mieszkańcy

Przypominamy po raz kolejny, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)   do 30 czerwca 2022 r., natomiast dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po  1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć:

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji;

– w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow oraz Urzędzie Gminy.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.),  kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa  w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.

Więcej o: Informacja

Informacja

W związku z organizacją kursu nauki pływania dla dzieci w okresie od dnia 27 czerwca 2022 do 1 lipca 2022 i od dnia 04 lipca 2022 do 8 lipca 2022 kryta pływalnia w Herbach w godzinach  od 16:00 do 18:00  będzie nieczynna.