Informacja

Pomoc materialna dla uczniów

 Informujemy, że w terminie do dnia 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałych na terenie gminy Herby.

Wnioski można pobrać w kancelarii Urzędu Gminy (pokój nr 8) lub ze strony internetowej www.herby.pl w zakładce informacje / dokumenty do pobrania. Do wniosku należy załączyć dokumenty świadczące o osiąganych dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (wykaz załączników znajduje się we wniosku).

Stypendium będą mogły otrzymać osoby, u których wysokość dochodu na jednego członka w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej nie przekroczył kwoty 600 zł netto.

W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Herby tel. (34) 3574 100 wew. 13 

Więcej o: Informacja

Informacja

Informacja o nowych kwotach przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2022r.

Pobierz treść komunikatu

 

Informacja

Wójt Gminy Herby zaprasza na Dożynki Gminne, które odbędą się w dniach 3-4 września 2022 na polanie Koła Łowieckiego ‘Sokół” przy ul. Karola Miarki w Chwostku.

 

Pobierz regulamin imprezy niemasowej