Informacja ARiMR

Nawiązując do pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2021r. znak: BF.dyr.0210.1.2021 informuję, o uruchomieniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – zwana dalej Agencją, pomocy finansowej skierowanej do podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U.2020.1421).

Podstawą podjęcia przedmiotowych działań są zapisy § 13zf rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z póź. zm.). Stosowne wnioski o udzielenie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. Jednocześnie, uprzejmie proszę o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród osób potencjalnie zainteresowanych zamieszkujących na terenie danej gminy.

Ponadto przypominam, iż z uwagi na uruchomienie w roku 2020 elektronicznej aplikacji suszowej, za pośrednictwem której producent rolny składa wniosek o oszacowanie strat powstałych w wyniku suszy rolniczej – podając w tym celu wszystkie niezbędne dane ujmowane dotychczas w tradycyjnych papierowych formularzach protokołów,  proces szacowania strat prowadzony przez Komisje powołane przez Wojewodę Śląskiego, ogranicza się jedynie do szacowania strat pozostałych w wyniku: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz suszy w środku trwałym.

Dokumenty obowiązujące Komisje szacujące szkody w gospodarstwach rolnych w roku bieżącym, tj.: wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę oraz jednolite dla wszystkich województw wzorów oszacowania strat (pliki interaktywne) znajdują się stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW): https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2

Załącznik: skan pisma.