Zmiana cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki

Woda płynąca na złączone dłonie

Gmina Herby informuje, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
nr PO.RZT.70.177.2021/D/PH z dnia 7 czerwca 2021 r. od dnia 3 lipca 2021 r. następuje zmiana cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

Wysokość cen za wodę i ścieki oraz stawek opłat abonamentowych znajdą Państwo w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Herby.