Obwieszczenie

Wójt Gminy Herby zawiadamia o wyłożeniu do konsultacji społecznych dokumentu pn. „PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY HERBY W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE”.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby, w pokoju nr 13, w godzinach 10-14.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie. Wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres  gmina@herby.pl ), w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Herby.

 

Pobierz projekt dokumentu

Pobierz formularz zgłaszania uwag

Pobierz protokół z konsultacji