Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Herby z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

        Na podstawie uchwały Rady Gminy Herby Nr XXXIX/689/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Herby w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w okresie od:  21 października 2022 r. do 27 października 2022 r.  włącznie, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Herby z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 poprzez zamieszczenie treści projektu uchwały na stronie BIP: herby.bipgmina.pl  oraz na stronie internetowej: www.herby.pl.

      W w/w terminie nie zostały zgłoszone żadne opinie ani uwagi do przedmiotowego projektu uchwały.