Badania statystyczne

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę zwiększającą się ilość zdarzeń podważających zaufanie do ankieterów, realizujących w terenie statystyczne badania ankietowe pozwalamy sobie tą drogą przekazać Urzędom niezbędne informacje dotyczące przedmiotowych badań.

Wśród wszystkich badań prowadzonych przez statystykę publiczną, statystyczne badania ankietowe spełniają szczególną rolę w monitorowaniu zjawisk o tematyce społecznej.

Badania prowadzone są metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju: w wylosowanych mieszkaniach, gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, na przejściach granicznych, w wybranych placówkach handlowych.

Badania realizowane są przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego, którzy pozyskują informacje od respondentów bezpośrednio – w formie wywiadu lub telefonicznie;
w niektórych badaniach istnieje możliwość samodzielnego wypełniania formularzy.

Zagwarantowana jest poufność informacji przekazywanych przez respondentów; obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej.

Wyniki badań ankietowych są szeroko wykorzystywane: na ich podstawie opracowywane są analizy, publikacje dotyczące różnych dziedzin życia; dane stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji i lokalnych inicjatyw, tworzenia planów rozwoju na wszystkich szczeblach zarządzania; służą także każdemu, przeciętnemu obywatelowi.

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2016 r. przez statystykę publiczną, obowiązujące wzory formularzy http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/harmonogram.htm

 

Powodzenie badań ankietowych, ich kompletność, a co za tym idzie jakość zależy w znacznej mierze od przychylności respondentów dla ich realizacji

Wszelkie pojawiające się informacje medialne informujące o krążących oszustach sprawiają, że ludzie stają się mniej ufni i z uwagi na własne bezpieczeństwo nie chcą rozmawiać z nieznajomymi. W pełni rozumiemy dbałość o bezpieczeństwo, w szczególności osób starszych i samotnie zamieszkujących oraz ich obawy przed oszustami. Jednak w badaniach reprezentacyjnych, opartych na wylosowanej próbie i podlegających uogólnieniom liczy się każda odpowiedź na pytanie ankietera (osobiście, czy poprzez telefon), każda ma wpływ na kształt wyników badań.

Poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące ankieterów:

 • Przeprowadzający badanie ankieter może wykonywać pracę tylko z ważną legitymacją i upoważnieniem, potwierdzającymi jego tożsamość, jako pracownika Urzędu Statystycznego.
  Tożsamość ankietera na terenie województwa śląskiego można sprawdzić:
  · dzwoniąc pod numer 32 77 91 291, 32 77 91 200 wew. 291 lub kom. 695 255 244
  · kontaktując się drogą elektroniczną z Kierownikiem Wydziału Badań Ankietowych
  p. Dorotą Gwóźdź email D.Gwozdz@stat.gov.pl.
  Można najpierw sprawdzić tożsamość ankietera dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Katowicach i dopiero wówczas uzgodnić termin wizyty ankietera.
  Takie działanie zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo i jednocześnie pozwoli wykonywać pracę ankieterom.
  Link do wzorów legitymacji i upoważnienia: http://katowice.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/

Jednocześnie informujemy, że ramach akcji popularyzującej badania, w cyklu „Ankieter US może zapukać do drzwi” na stronie Urzędu Statystycznego katowice.stat.gov.pl/zamieszczane są ulotki dotyczące badań ankietowych aktualnie realizowanych w terenie, gdzie można znaleźć informacje: kto bierze udział w badaniu, jaki jest jego cel i znaczenie, w jakim terminie będzie przeprowadzane i jaką metodą (wywiad bezpośredni, telefon, Internet).

Podkreślamy, że wymogi losowania próby do badania reprezentacyjnego nie mogą być zmieniane dowolnie. Od wylosowanej próby zależy bowiem precyzja badania. Raz wylosowana próba do badania nie podlega zmianie.

W załączeniu :

link do plakatu i ulotek: http://katowice.stat.gov.pl/zakladka3/

Poniżej podajemy link do przykładowej ulotki dotyczącej ostatnio realizowanego w terenie badania

„Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym”

 

Więcej informacji o badaniach ankietowych na stronie internetowej GUS: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/index.htm

 

D Y R E K T O R
Urzędu Statystycznego
w Katowicach
/-/ Aurelia Hetmańska