Zasiłek opiekuńczy przedłużony

KRUS informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 28 czerwca 2020 r.

 

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Od 25 maja 2020 r. obowiązują przepisy, które mówią o tym, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonym rolnikom i domownikom, przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 2. dzieckiem w wieku do ukończenia 16 lat jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
 3. dzieckiem w wieku do ukończenia 18 lat jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 4. dzieckiem w wieku do ukończenia 24 lat jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który:

 • w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia ww. placówek podejmie decyzję o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa wyżej, jednak nie dłużej niż do dnia 28 czerwca 2020 r.,
 • złożył wniosek o ww. świadczenie przed wejściem w życie nowych przepisów i wskazał okres opieki nad dzieckiem po 24 maja 2020 r.
 • spełnił pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku.

 

Komu nie przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy:

 • Drugi z rodziców może zapewnić opiekę lub poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku.
 • Ubezpieczony nie uzyska prawa do zasiłku opiekuńczego w okresie przebywania na zasiłku chorobowym w związku z czasową niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym lub w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.
 • Ubezpieczony jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Ubezpieczony, który wykorzystał okres opieki w sposób niezgodny z celem tej opieki traci prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres.

 

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Wysokość zasiłku opiekuńczego za każdy dzień opieki wynosi 32,41 zł (tj.1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr).

 

W jaki sposób można starać się o zasiłek opiekuńczy?

Starając się o przyznanie ww. świadczenia, należy prawidłowo wypełnić wniosek, który można pobrać na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/  oraz wysłać:

 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub
 • osobiście, pamiętając o przestrzeganiu następujących zasad: