Konsultacje społeczne dot. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie OP.0050.88.2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot.projektu uchwały wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załączniki: