Pomoc materialna dla uczniów

Informujemy, że w terminie do dnia 15 września 2018r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałych na terenie Gminy Herby.

Wniosek można pobrać w kancelarii Urzędu Gminy (pokój nr 8) lub ze strony internetowej gminy www.herby.pl  w zakładce informacje/dokumenty do pobrania.  Do wniosku należy załączyć dokumenty świadczące o osiąganych dochodach (netto) za  m-c poprzedzający złożenie wniosku (wykaz załączników znajduje się we wniosku).

Stypendium będą mogły otrzymać osoby, u których wysokość dochodu na jednego członka rodziny zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej nie przekroczy kwoty 528 zł netto.

W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Herby tel. 34 3574100 wew. 18.