Konsultacje społeczne dot. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie Nr OP.0050.65.2017 Wójta Gminy Herby z dn. 6.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot.projektu uchwały wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załączniki: