Informacja dotycząca stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Herby nr XIX/157/20 i XIX/158/20  z dnia 29.12.2020 r. w 2021r. będą obowiązywać następujące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Herby:

  • 23,00 zł/osobę/miesiąc – gdy właściciel nieruchomości segreguje odpady,
  • 46,00 zł/osobę/miesiąc – gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą uzyskać ulgę z tytułu kompostowania bioodpadów w wysokości 1,00 zł/osobę/miesiąc. Warunkiem jest posiadanie kompostownika przydomowego oraz złożenie przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Gminy Herby nowej deklaracji, w której oświadczy, że na nieruchomości będą kompostowane bioodpady. W takim przypadku z posesji nie będą odbierane bioodpady.

Od 1 stycznia 2021r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Herby odbierać będzie firma FCC Lubliniec sp. z o.o. z Lublińca. Będzie ona również wyposażać posesje w worki do zbierania odpadów segregowanych.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:

  • do 15 marca – za okres od stycznia do marca,
  • do 15 maja – za okres od kwietnia do czerwca,
  • do 15 września – za okres od lipca do września,
  • do 15 listopada – za okres od października do grudnia.

Nadmieniamy, że Gmina Herby w 2020 r. dołożyła do gospodarki odpadami ponad 590.000 zł, w 2019 prawie 440.000 zł, w 2018 r. 85.000 zł. Dzięki temu stawka opłaty kształtowała się na niskim poziomie.

Dodatkowo warto zauważyć, że stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjęta od 1 stycznia 2021r. na terenie Gminy Herby jest jedną z niższych w regionie (np. Gmina Kochanowice – 27,00 zł, Gmina Koszęcin i Ciasna – 25,00 zł, Gmina Lubliniec – 28,00 zł, Gmina Wręczyca – 29,00 zł, Gmina Blachownia – 26,00 zł).

Na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływa
w głównej mierze koszt ich przetworzenia
odzwierciedlony w kwocie z przetargu za odbiór odpadów oraz ilość odpadów oddawanych przez mieszkańców. W ubiegłym roku odnotowane zostały bardzo duże ilości odpadów bio. W samym tylko miesiącu listopadzie na 60 ton odebranych odpadów segregowanych 32 tony stanowiły odpady bio! Dlatego bardzo zachęcamy do kompostowania.

 

Jednocześnie informujemy, iż harmonogram odbioru odpadów w miesiącach I – III 2021 dla gospodarstw indywidualnych i zabudowy wielorodzinnej znajduje się w zakładce Gospodarka odpadami.